VEDTEKTER

UTGAVE MARS 2015

Last ned Vedtekter (.pdf, 161 kB)

§ 1. Navn og sete
Sammenslutningens navn er Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn.
Dens initialer er NVK.
Den høyeste myndighet er generalforsamlingen.
Styret skal påse at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Daglig leder er ansvarlig for daglig drift av NVK i henhold til egen instruks fastsatt av styret.
Daglig leder er tildelt prokura.
Daglig leder og styrets leder er tildelt signaturrett sammen.

§ 2. Formål
NVK tilbyr kontroll/tilsyn i samarbeid med vaskeriene for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. NVK skal medvirke til at medlemsvaskeriene har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. NVK skal påse at medlemsvaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. NVK skal bidra til at medlemsvaskeriene har rutiner som sikrer personalets smittevern og som sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer.

§ 3. Medlemskap

1. Norske vaskerier som ønsker å bli medlemsvaskerier, må søke ved bruk av «Søknadskjema for medlemskap i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn».

2. Vaskerier som søker medlemskap må innordne seg etter disse vedtekter og tilfredsstille kravene i Teknisk Protokoll.

3. Et vaskeri som har søkt medlemskap forblir prøvemedlem inntil vaskeriet tilfredsstiller kravene i Teknisk Protokoll. Som prøvemedlem har vaskeriet ingen rettigheter som beskrevet i § 4. 

4. Medlemskap gis av daglig leder og offentliggjøres på www.vaskeritilsynet.no. For vaskerier som er ekskludert eller av andre årsaker har valgt utmelding, vil gjenopptagelse skje på samme vilkår som for førstegangsopptagelse.

5. Leverandører til vaskeribransjen kan søke om leverandørmedlemskap. Leverandørmedlemskapet er felles med Norsk Renseri- & Vaskeriforening (NRV).

6. Tekstiler som omfattes av Teknisk Protokoll skal vaskes på et godkjent medlemsvaskeri. 

 

6.1. Reservevaskeri
Medlemsvaskerier er pålagt å ha avtale om reservevaskeri som benyttes i forbindelse med akutt avbrudd i produksjonen. Reservevaskeriet skal være medlem av NVK eller kunne tilfredsstille kravene i Teknisk protokoll. Når reservevaskeri benyttes skal det uoppfordret gis melding til NVK om produksjonsart og mengder. NVKs konsulenter må gis myndighet til å inspisere den del av produksjonen som omfatter reservevasken. Reservevasken skal underlegges de samme krav som gjelder for det godkjente medlemsvaskeri. Ekstraomkostninger utover de ordinære konsulentbesøk må dekkes av medlemsvaskeriet.

6.2. Leievask
Når et medlemsvaskeri inngår avtale om fast- eller sporadisk leievask med et vaskeri som ikke er tilsluttet NVK, gjelder varslingsplikt og inspeksjonsrett som under § 3 pkt. 6.1.

6.3. Permanent avdelingsvaskeri
Dersom avdelingsvaskeriet ligger i tilknytning (i samme hus) som medlemsvaskeriet, dekkes denne avdeling inn under det ordinære medlemskapet. Den totale tonnsmengde (inkl. avdelingsvaskeriet) skal da innberettes. Ligger avdelingsvaskeriet geografisk adskilt fra hovedvaskeriet må dette, for å være et godkjent medlemsvaskeri, meldes inn som eget medlem.

§ 4. Medlemmenes rettigheter

1. Medlemsvaskeriene har rett til å motta de ytelser, den tekniske og økonomiske veiledning som fastsettes i Teknisk protokoll.

2. Kun godkjente medlemmer har rett til å benytte NVKs initialer og beskyttede merke. 

§ 5. Medlemmenes forpliktelser

1. NVKs utgifter blir hvert år fordelt på medlemmene, etter størrelsen på deres produksjon. Nedre grense for avgiftsberegning er 250 tonn pr. år. Medlemsavgiften fastsettes av generalforsamlingen. Overholdes ikke frister for innbetaling gjelder vanlige forretningsregler.

2. For at medlemsavgiften skal kunne beregnes, må medlemmene innen 10. januar hvert år rapportere de 12 siste måneders produksjon i tonn, og forventet tonnsmengde for inneværende år. Produksjonen fra de siste 12 måneder skal dokumenteres. 

§ 6. Utmelding
Utmelding skjer med umiddelbar virkning fra oppsigelse foreligger skriftlig. Medlemsvaskeriet skal dog betale ordinær kontingent i 6 måneder regnet fra den første i påfølgende måned. Overdras et medlemsvaskeri til ny eier eller leier, fortsetter medlemskapet med de samme rettigheter og forpliktelser som tidligere. Dersom et medlemsvaskeri opphører produksjonen og dermed slutter å eksistere, betales ordinær kontingent ut kvartalet når produksjonen opphører.

§ 7. Eksklusjon
Medlemsvaskerier som ikke etterkommer NVKs vedtekter eller Teknisk Protokoll kan ekskluderes av styret. For medlemmer som av ovennevnte grunner har blitt ekskludert eller selv har meldt seg ut etter gjentatte anmodninger om oppfølging av krav, gjelder § 3 pkt. 4. Før eksklusjon kan finne sted, skal medlemsvaskeriet motta skriftlig advarsel med begrunnelse, og gis en frist på 3 måneder til å utføre korrigerende tiltak. Etter at de gjeldende frister er utløpt, besluttes eksklusjon av styret og har øyeblikkelig virkning. Beslutningen kan ankes til generalforsamlingen. Anken må fremsettes innen 14 dager etter mottatt melding om eksklusjon. En anke over eksklusjonsbehandling har, inntil saken er behandlet av generalforsamlingen utsettende virkning. Eksklusjonsbeslutningen kan forøvrig ikke ankes eller bringes inn for annen forretningsmyndighet, voldgift eller alminnelig domstol. Et medlem som ikke overholder betalingsbetingelser etter gjeldende forretningsregler kan uten videre ekskluderes.

§ 8. Etter utmelding eller eksklusjon
Medlemsvaskerier som ikke lenger er medlem av NVK mister med øyeblikkelig virkning alle rettigheter etter § 4, og kan ikke reise krav om noen form for erstatning for tap eller ulemper som følge av dette. Utmelding og eksklusjon kan offentliggjøres i det område medlemsvaskeriet har sitt virkefelt. 

§ 9. Generalforsamling

1. Regnskapsåret starter 1. januar og avsluttes 31. desember.

2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars. Styret sender skriftlig innkallelse med minst 6 ukers varsel.
Dagsorden med årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag samt valgkomiteens innstilling sendes medlemsvaskeriene 14 dager før generalforsamling. Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må være forelagt styret senest 3 uker før generalforsamling.

3. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter styrets beslutning eller dersom 1/3 av medlemsvaskeriene skriftlig krever dette med angivelse av grunn. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 2 ukers varsel. Med innkallelsen sendes saksliste.

4. Generalforsamlingen ledes av en for anledningen valgt møteleder.

5. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig ved de frammøtte.

6. Det føres møteprotokoll over forhandlingene og denne underskrives av møteleder samt et medlem generalforsamlingen utpeker.

§ 10. Stemmeregler

a) Hvert medlemsvaskeri som har betalt forfalt kontingent har i generalforsamlingen en stemme. Medlemsvaskeriet har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

b) Valg foretas ved skriftlig avstemming dersom ett eller flere medlemmer krever det. I øvrige saker kan styret eller et flertall av de stemmeberettigede bestemme skriftlig avstemming. Ellers bestemmer dirigenten avstemningsm

c) Alle saker, bortsett fra vedtektsendringer avgjøres av generalforsamlingen med simpelt flertall. Ved vedtektsendring kreves det at minst 1/2 av medlemsvaskeriene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Hvis ikke halvparten av medlemsvaskeriene er representert på generalforsamlingen, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling, hvor det kreves at 3/4 av de avgitte stemmer er for at forslaget skal bli vedtatt. Til vedtak om NVKs opphør kreves det at 3/4 av medlemsvaskeriene er representert og at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.

§ 11. Styret
Styret består av fire medlemmer og ett varamedlem valgt av generalforsamlingen. De valgte medlemmers og varamedlemmets funksjonstid er to år. Ved gjenvalg to år.

a) Styret velger hvert år sin leder og nestleder.

b) Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Beslutninger treffes ved alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslaget.

c) I Teknisk protokoll nedfelles de krav styret til enhver tid må kunne sette til anlegg og drift av vaskerier som ønsker å stå tilsluttet NVK. Teknisk protokoll skal revideres en gang i året.

Styrets plikter

1. Styret skal påse at medlemsvaskeriene følger gjeldende vedtekter og Teknisk Protokoll.

2. Styret skal påse at retningslinjer for bruken av NVKs initialer og beskyttede merke overholdes.

3. Styret skal påse at NVK til enhver tid følger gjeldende vedtekter.
 
4. På grunnlag av regelmessige orienteringer fra konsulentene vurderer styret:
  • om metoder, midler og utstyr er i overensstemmelse med kravene i Teknisk protokoll.
  • om det er miljømessige forhold som kan forbedres.

 

5. Styret skal påse at de ansatte i NVK til enhver tid har den nødvendige ekspertise.

6. Behandle siste års reviderte regnskaper og budsjetter og legge disse frem for generalforsamlingen.

7. Utarbeide styrets beretning for siste år og legge dette frem for generalforsamlingen.

8. Forberede og avgi innstilling til andre saker som skal forelegges generalforsamling.

9. Styret har ansettelsesmyndighet.

§ 12. Opphør
Ved et eventuelt opphør skal nettoformue fordeles likt mellom de godkjente medlemsvaskeriene.
 

Siste gang revidert i ekstraordinær Generalforsamling 11. september 2014.