Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) har ansvaret for å revidere bransjestandardene de to bransjestandardene:

NVK utfører ekstern revisjon og sertifiserer vaskerier i henhold til kapittel 9 i bransjestandardene. For begge bransjestandardene vil det ved ekstern revisjon bli utstedt et godkjenningssertifikat dersom vaskeriet tilfredsstiller den aktuelle bransjestandarden.

Tekstiler fra helseinstitusjoner og næringsmiddelbedrifter kan være forurenset med biologisk materiale som kan føre til smitte. Det er derfor særdeles viktig at tekstilene håndteres på en profesjonell måte som sikrer hygienisk rene tekstiler og godt smittevern for de ansatte. Når man ikke kan utelukke smitte og de alvorlige konsekvenser smitte kan medføre, er det viktig å forebygge. Bransjestandardene har under covid-19-pandemien blitt enda mer aktuelle, og har bidratt til godt smittevern for de sertifiserte vaskeriene og deres kunder.

Kort om bransjestandarden for helse- og omsorgstjenesten:

I 2009 valgte Helsedirektoratet å oppheve de nasjonale krav og retningslinjer for behandling av tekstiler til helseinstitusjoner (IS-1941) med bakgrunn i at hver enkelt helseinstitusjon skal ha sine egne retningslinjer for denne behandlingen implementert i infeksjonskontrollprogrammet. NVK fikk etter dette mange henvendelser fra helseinstitusjoner som ikke visste hvilke krav de skulle stille til vaskeritjenesten og fra vaskerier som fikk flere til dels motstridende krav fra helseinstitusjonene.  I juni 2009, etter dialog med Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt, besluttet NVK å oppnevne en arbeidsgruppe for å utarbeide nye retningslinjer – en bransjestandard. Arbeidsgruppen sendte ut et utkast til bransjestandard til høring i november 2010 og et ferdig dokument ble godkjent på NVKs generalforsamling i Bergen 18.mars 2011. Bransjestandarden er blitt retningsgivende for eksterne og interne vaskeritjenester som helsetjenesten benytter. Bransjestandarden brukes i sammenheng med helsetjenestens egne interne hygieniske krav ved valg av vaskeritjeneste og standarden anbefales implementert i infeksjonskontrollprogrammet.

Bransjestandarden er på kort tid blitt implementert som krav i de fleste offentlige anbud for vaskeritjenester i helsesektoren. Bransjestandarden er revidert flere ganger, og siste utgaven er fra desember 2021. Les mer om bransjestandarden på vaskeritilsynet.no/helse

Kort om bransjestandarden for næringsmiddelbedrifter:

Etter introduksjonen av bransjestandarden for helse- og omsorgstjenesten begynte næringsmiddelbedrifter å etterspørre en tilsvarende bransjestandard for behandling av næringsmiddeltøy. Det var et behov for felles forståelse av hvilke krav som vil sikre hygienen ved behandling av næringsmiddeltøy ved et vaskeri. I november 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for utvikling av en bransjestandard med dette formålet. Arbeidsgruppen var bredt sammensatt av kompetente personer fra vaskerier og næringsmiddelbransjen. 

Næringsmiddelbedrifter har over flere år hatt sterkt fokus på kvalitetsstyring blant annet gjennom styringssystemet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), og de siste årene har flere profesjonelle vaskerier fulgt opp med implementering av kvalitetsstyringssystemer. I tråd med utviklingen har arbeidsgruppen inkludert prinsippene i NS EN 14065:2002 «Tekstiler som er behandlet i vaskeri – Kontrollsystem for biologisk forurensing». Dette medfører at vaskerier som skal behandle næringsmiddeltøy må implementere et kvalitetsstyringssystem som inkluderer risikoanalyse for å kontrollere farer som kan påvirke hygienekvaliteten på rent næringsmiddeltøy. 

Utkast til bransjestandard ble sendt tll høring i januar 2014 og  den nye bransjestandarden for næringsmiddelbedrifter ble godkjent fra 14.mars 2014. Bransjestandarden er revidert flere ganger, og siste utgaven er fra august 2023. 

Kontaktperson: Jan Tore H. Gunnarsen mob: 478 51 151 E-post: jan@vaskeritilsynet.no